Pages

Analiza financijskih izvješća - Odlagalište d.o.o.
Analiza financijskih izvješća - Odlagalište d.o.o.
Lea Bradašić
Financijska analiza se radi upotrebom financijskih izvještaja kao što su bilanca i račun dobiti i gubitka. Bilanca prikazuje financijski položaj odnosno stanje imovine, vlastitog i tuđeg kapitala (obveza) u određenom trenutku, dok je izvješće o dobiti ili račun dobiti i gubitka izvještaj koji prikazuje informacije o prihodima i rashodima za određeno razdoblje poslovanja tvrtke. Analizom promatrane tri uzastopne godine dobiveni su podatci iz kojih je vidljivo kretanje stavki u...
Analiza financijskih izvješća poduzeća Poljoprivredno prehrambeni kompleks d.o.o. Nova Gradiška za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Analiza financijskih izvješća poduzeća Poljoprivredno prehrambeni kompleks d.o.o. Nova Gradiška za razdoblje od 2013. do 2016. godine
Sanja Junašević
Tema završnog rada je analiza financijskih izvješća poduzeća Poljoprivredno prehrambeni kompleks d.o.o. Nova Gradiška za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Analiza financijskih izvještaja je prvenstveno orijentirana na vrijednosne ili novčane podatke i informacije. Analiza financijskih izvještaja usmjerena je na kvantitativne financijske informacije i zbog toga se često naziva i financijskom analizom. Tema je obrađena kroz pet cjelina u kojima su obrađeni pojam i značenje...
Analiza financijskog izvješća Dječjeg vrtića Cekin
Analiza financijskog izvješća Dječjeg vrtića Cekin
Ankica Maras
U našoj okolini djeluju brojne vrste neprofitnih organizacija. Postojanje takvih udruga karakteristika je modernog civilnog društva koje se razvija u Republici Hrvatskoj. U radu koji slijedi objasnit će se osnovni pojmovi koji se tiču neprofitnih organizacija, njihovog postojanja te rada i poslovanja financijskog izvješća dječjeg vrtića „Cekin“. Analizom financijskog izvješća, neprofitna organizacija, u ovom slučaju dječji vrtić „Cekin“, saznaje koliko su uspješno...
Analiza gotovinskih kredita na primjeru tri hrvatske banke
Analiza gotovinskih kredita na primjeru tri hrvatske banke
Marina Udiljak
U radu su analizirani pojedini kriteriji koji su bitni za utvrđivanje razlika između gotovinskih kredita u tri banke koje posluju u Republici Hrvatskoj, Privrednoj banci Zagreb d.d., Erste Bank d.d. i KentBank d.d. U radu je trebalo analizirati ponudu gotovinskih kredita na osnovi sljedećih kriterija: iznos gotovinskih kredita, rok otplate, visina kamatne stope, anuiteti otplate, visina naknade za obradu kreditnih zahtjeva, isplate i instrumenti osiguranja. Teorijskom analizom utvrđene...
Analiza i usporedba poslovne etike na primjeru dvaju poduzeća: Gavrilović d.o.o. - PIK Vrbovec d.d.
Analiza i usporedba poslovne etike na primjeru dvaju poduzeća: Gavrilović d.o.o. - PIK Vrbovec d.d.
Mirta Dautović
U radu se govori o etici i poslovnoj etici, također govori se o normama etike, etičkom kodeksu te društvenim odgovornostima kao dijelom poslovne etike. Posebna pozornost posvećuje se analizi poslovne etike na primjeru dvaju poduzeća mesne industrije u Republici Hrvatskoj kao i samoj usporedbi dvaju poduzeća. Cilj rada je objasniti pojam poslovne etike te ju na primjeru dvaju poduzeća analizirati i usporediti, kako bi se uvidjele eventualne sličnosti i razlike u primjeni poslovne...
Analiza iskorištenja toplinske energije iz kogeneracijskog postrojenja
Analiza iskorištenja toplinske energije iz kogeneracijskog postrojenja
Matija Potnar
Cilj rada je analiza i mogućnosti iskorištenja otpadne energije radi povećanja iskoristivost kogeneracijskog postrojenja. Analiza iskorištenja toplinske energije je izrađena na kogeneraciji „Spin Valis“ koja se nalazi u Požegi. Problem kogeneracije je stvaranje velike količine proizvedene otpadne topline koja se predaje hladnjacima a zatim okolini. Analiza je pokazala da je najveća količina neiskorištene topline u ljetnim mjesecima dok je u zimskom periodu ta toplina ...
Analiza koeficijenta prolaska topline obzirom na potrebnu energiju za grijanje
Analiza koeficijenta prolaska topline obzirom na potrebnu energiju za grijanje
Andrija Vrdoljak
Energetski pregled zgrade služi za prikupljanje podataka s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i/ili neučinkovitosti potrošnje energije i vode te donošenja zaključaka i preporuka za poboljšanje energetske učinkovitosti. Analizom prikupljenih podataka odabiru se konkretne ekološke i energetske optimalne mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrade te mjere nužne za zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Sve predložene mjere moraju biti u skladu s hrvatskim propisima te...
Analiza kontrole kvalitete zaštite metala bojanjem
Analiza kontrole kvalitete zaštite metala bojanjem
Goran Grmača
U radu je opisana antikorozivna zaštita metala bojanjem te kontrole koje se izvode prije, za vrijeme i nakon same zaštite. Zaštita metala bojanjem je najzastupljenija metoda zaštite metala prema tome se pomno moraju odabrati svi faktori koji utječu na sami proces zaštite. Prije početka izvođenja antikorozivne zaštite moraju se poznavati uvjeti u kojima će biti izložena tvar koja se zaštićuje jer postoji nekoliko atmosferskih zona korozivnosti koje su opisane u radu. Sve važniji...
Analiza korozijskih svojstava nitrokarburiranog čelika 1.7131 (Č.4320)
Analiza korozijskih svojstava nitrokarburiranog čelika 1.7131 (Č.4320)
Stefan Muić
U radu je opisana analiza korozijskih i antikorozijskih svojstava čelika, s naglaskom na abrazivnu koroziju i njezinom djelovanju na mehanička svojstva čelika. Praktično je prikazano djelovanje na čelicima toplinski neobrađenim i toplinski obrađenim nitrokarburiranjem otpornost na abrazijsku koroziju mehaničkim ispitivanjem na kidalici.
Analiza korporativne komunikacije u poduzeću
Analiza korporativne komunikacije u poduzeću
Renata Hrvojević
Korporativna komunikacija je skup aktivnosti koje se odnose na upravljanje svim internim i eksternim komunikacijama u poduzeću s ciljem postizanja što boljeg uspjeha poduzeća i zadovoljstva svih zaposlenih u poduzeću, a što je poduzeće veće, korporativna komunikacija je složenija i zahtijeva posebne odjele. Korporativna komunikacija je važna jer pomaže poduzeću u održavanju profesionalne slike, a također se putem nje pojašnjavaju načini na koje kolege i poslovni suradnici...
Analiza legalne porezne evazije u europskim zemljama
Analiza legalne porezne evazije u europskim zemljama
Danijela Kreković
Svaka suvremena država najvećim dijelom prihode ostvaruje ubiranjem poreza. Porezi kao takvi su sredstvo kojim država financira javne rashode, te bi funkcioniranje države bez porez bilo nezamislivo. Izbjegavanje plaćanja poreza može biti zakonito te je tada riječ o zakonitoj evaziji poreza, te nezakonito kada dolazi do kršenja zakonskih propisa. Stoga mnoge zemlje primjenjuju porezne mehanizme kako bi postale konkurentnije i gospodarski stabilnije. Tako su nastale porezne oaze u...
Analiza međunarodnih pričuva Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. godine do 2013. godine
Analiza međunarodnih pričuva Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. godine do 2013. godine
Katica Bratanić
U radu su analizirane međunarodne pričuve Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. godine do 2013. godine. Analizi se pristupa razmatranjem sljedećih parametara: mjesečnih iznosa ukupnih i neto međunarodnih pričuva, ukupnom prometu Hrvatske narodne banke ostvarenom na deviznom tržištu, strukturi ulaganja međunarodnih pričuva prema kreditnom riziku, valutnoj strukturi ukupnih međunarodnih pričuva i upravljanju deviznim portfeljima. Zadatkom je trebalo analizirati strukturu,...

Pages