Pages

"Koliba na selu" kao poduzetnički pothvat
"Koliba na selu" kao poduzetnički pothvat
Marija Sarajčić
Ovim radom se analizira proces menadžerskog donošenja odluke na vlastitom primjeru otvaranja obrta. S obzirom na činjenicu da se buduća vlasnica salona za masažu zatekla u situaciji donošenja privatne (programirane) odluke koja s obzirom na činjenice i okolnosti u kojima se donosi postoje neprogramirana menadžerska odluka. U nastavku rada analizira se sam proces donošenja odluke o otvaranju privatnog obrta te se analiziraju faze koje su prethodile donošenju odluke. Prolazeći...
(Ne)nasilna komunikacija u poslovnom svijetu
(Ne)nasilna komunikacija u poslovnom svijetu
Doris Vrkić
О kоmunikаciji se dаnаs mnоgо gоvоri jer je оnа prisutnа i nužnа u živоtu svаkоg pоjedincа. Оnа je veоmа vаžnааktivnоst kоju čаk i nesvjesnо kоristimо tijekоm svаkоg dаnа. Nо ne mоže se izоstаviti pitаnje znаmо li uspješnо kоmunicirаti? Mnоgi smаtrаju dа je jednоstаvnо kоmunicirаti i zbоg tоgа čestо dоlаze dо nаsilne kоmunikаcije, tijekоm kоje оsоbа ne uspijevа rаzumjeti, niti nju rаzumije drugаоsоbа. Dа bi...
3D model dvoradnog oscilirajućeg parnog stroja
3D model dvoradnog oscilirajućeg parnog stroja
Mislav Begović
U radu je kratko opisan parni stroj, njegova povijest, vrste parnih strojeva, izvedbe te je pobliže objašnjen način rada parnih strojeva. Prikazan je krati uvod o izradi 3D modela, te je kratko opisan rad u programskom paketu SolidWorks. Osnovni zadatak rada je na temelju 2D tehničke dokumentacije dvoradnog oscilirajućeg parnog stroja izraditi 3D model sa svim osnovnim dijelovima sastavljenim u pod sklopove i završni funkcionalni 3D model. Pojedinačni dijelovi stroja prikazani su u...
3D model horizontalnog parnog stroja
3D model horizontalnog parnog stroja
Zvonimir Bašić
Ovaj rad kratko opisuje pravce razvoja CAD programa i modeliranje 3D modela horizontalnog parnog stroja s postojeće tehničke dokumentacije i prikaz svih pod sklopova i njihovih dijelova u tablicama. Za izradu modela korišten je program Autodesk Inventor 2018.1. U radu je još dodatno opisano parametarsko modeliranje, kad i zašto se koristi, te je odabran jedan dio parnog stroja za primjer parametarskog modeliranja.
3D model i proračun alata za izradu kočnica
3D model i proračun alata za izradu kočnica
Alen Vidaković
U radu se opisuje princip izrade te modeliranje alata za štancanje kočnica. Da bi se alat izradio i zadovoljio zahtjeve kupca potrebni su mnogi proračuni, crteži, skice, promatranja svojstava materijala, praćenja cijene materijala na tržištu itd. 3D modeliranje omogućava predodžbu nekog budućeg proizvoda, a ujedno proizvođačima alata omogućava lakše uklanjanje mogućih problema te razmatranje prije početka proizvodnje. Zbog toga je vrlo korisno u strojarstvu, a i u mnogim...
3D model i proračun vitla za električne vodove
3D model i proračun vitla za električne vodove
Gabriel Safundžić
Vitlo za električne vodove jest građevinski stroj, a služi za izvlačenje dalekovodnih kabela, nadzemnih i podzemnih vodova kroz nepristupačne terene. U tu svrhu naprava je opremljena za alatima za kvačenje i izvlačenje kabela. U ovome slučaju to je užetno vitlo pomoću kojeg operater povlači teret. Pogonski sustav ove naprave je traktor koji je i prijevozno sredstvo upravo zbog različitosti terena. Zbog velike količine užeta sustav slaganja i ulaza u sami bubanj izveden je preko...
3D model jednocilindričnog parnog stroja
3D model jednocilindričnog parnog stroja
Svetozar Zaklanović
U radu će biti kratko opisan razvoj CAD programa, modeliran jednocilindrični parni stroj s postojećih crteža čiji će dijelovi biti prikazani u tablicama te će biti prikazano i opisano parametarsko modeliranje jednog dijela parnog stroja.
3D model tokarskog stroja za drvo
3D model tokarskog stroja za drvo
Branimir Barišić
U radu je prikazan i opisuje se tokarski stroj za drvo. Obzirom da ne postoji tehnička dokumentacija na temelju koje bi se modelirao stroj, stroj je trebalo rastaviti i izvršiti mjerenje svih dijelova. Prilikom mjerenja korišteno je pomično mjerilo i metar. Prije početka izrade 3D modela tokarskog stroja izmjereni dijelovi se skiciraju na papir i kotiraju. Nakon skiciranja i kotiranja dijelovi se modeliraju te se sklapaju u cjelinu u računalnom programu SolidWorks.
3D model turbinskog ležaja s brtvom turbinskog vratila
3D model turbinskog ležaja s brtvom turbinskog vratila
Matija Balaić
Modeliranje je važan dio u proizvodnji nekog novog proizvoda ili usavršavanju tog proizvoda. Tako ovaj rad opisuje modeliranje turbinskog ležaja i brtve turbinskog vratila prema dobivenoj tehničkoj dokumentaciji u 3D model pomoću Solidworks programa gdje su prikazani svi dijelovi pojedinačno s ciljem poboljšavanja određenih sklopova. Pri izradi govori se o 3D modeliranju te hidroelektranama na rijeci Dravi, a posebice o hidroelektrani Čakovec i njezinim specifičnostima. Nakon...
3D model višenamjenskog stroja za obradu drva
3D model višenamjenskog stroja za obradu drva
Bernard Mišković
U završnom radu je opisan postupak računalom podržanog modeliranja višenamjenskog stroja za obradu drva. Izrađen je računalni 3D model stroja, na osnovi postojećeg, koji je u postupku modeliranja izmijenjen. U radu je opisan početak razvoja numeričkog upravljanja, povijest CAD konstruiranja, načini upravljanja strojevima, razlike između njih i vrste programiranja. Glavna tema rada je izrada 3D modela uz pomoć računalnog programa za modeliranje CATIA-e. Na osnovu skiciranih...
3D modeliranje i proračun reduktora dizalice
3D modeliranje i proračun reduktora dizalice
Hrvoje Podboj
U radu je prikazano modeliranje i sklapanje 3D modela reduktora prema dobivenoj tehničkoj dokumentaciji, te su prikazani svi dijelovi pojedinačno koji su potrebni za izradu sklopa. Također proračunate su radne karakteristike reduktora.
Adsorpcijski kompleks tla
Adsorpcijski kompleks tla
Josipa Artuković
Tlo nastaje kao rezultat kombinacija pedogenetskih činitelja (matičnog supstrata, organizama, klime, reljefa i vremena) koji su uključeni u pedogenetske procese (trošenje minerala, nastanak sekundarnih minerala, razgradnja organske tvari i sinteza humusnih tvari, tvorba organomineralnog kompleksa). Proizvodi trošenja i neogeneze, koji imaju sposobnost vezanja iona u izmjenjivom obliku, nazivaju se izmjenjivački ili adsorpcijski kompleks tla. Kapacitet adsorpcije nekog tla ovisi o...

Pages